Vanaf €75,- gratis verzending binnen NL

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE BIERSALON

Artikel 1 – Definities

 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de wettelijke termijn van 14 dagen waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht en de overeenkomst zonder opgave van redenen kan annuleren;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer via debiersalon.nl;
 4. Dag: een kalenderdag;
 5. Duurovereenkomst: een overeenkomst op afstand die strekt tot levering van een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode welke is afgestemd op het doel waarvoor de informatie bestemd is en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping zoals door de ondernemer ter beschikking is gesteld en welke door een consument dient te worden ingevuld wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht;
 9. Ondernemer: de natuurlijke persoon die handelt onder de naam De Biersalon die producten en/of diensten op afstand aan de consument aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Techniek voor communicatie op afstand: het middel dat kan worden ingezet voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en de ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 12. Werkdag: een dag die valt op een maandag tot en met vrijdag, waarbij officieel erkende feestdagen zijn uitgesloten.


Artikel 2 – De identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer; de heer Roel van der Donk, handelend onder de naam De Biersalon.

Vestigingsadres:
Dorpsstraat 81A
6074 GB Melick

KvK-nummer; 82508534.
BTW-identificatienummer; NL003694828B64.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen de ondernemer en de consument;
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijze niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden;
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op een zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige wijze kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager;
 4. Indien naast de onderhavige algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn het tweede en derde lid van overeenkomst toepassing. Indien sprake is van tegenstrijdige voorwaarden kan de consument zich steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. De consument kan de algemene voorwaarden te allen tijde raadplegen op de website debiersalon.nl.


Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aangeboden product een beperkte geldigheidsduur heeft, of er aanvullende voorwaarden aan verbonden zijn, wordt dit nadrukkelijk bij het aangeboden product vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen.
 3. De aangeboden producten bevatten een volledige en zo nauwkeurig mogelijke omschrijving. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. De gebruikte afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Indien er sprake is van kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod, dan bindt dit De Biersalon niet.
 4. Ten aanzien van de gebruikte afbeeldingen kan de ondernemer niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van het aanbod.
 5. Ieder aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument steeds duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod verzonden zijn.


Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod en de daarbij gestelde voorwaarden geaccepteerd en aanvaard heeft. Zulks onder voorbehoud van het gestelde in lid 4 van deze algemene voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod aanvaard langs de elektronische weg, bevestigt de ondernemer langs elektronische weg onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. De consument kan de overeenkomst ontbinden zolang de ontvangst van de aanvaarding door de consument nog niet is bevestigd door de ondernemer.
 3. Indien de overeenkomst via de elektronische weg tot stand komt treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdacht van data. Tevens draagt de ondernemer zorg voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch betaald treft de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen.
 4. De ondernemer kan zich, binnen de wettelijke kader, op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichting kan voldoen, alsmede van allen feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij ten allen tijden gerechtigd de bestelling te weigeren of aan de uitvoering hiervan bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer verstuurt uiterlijk bij de levering van het aangeboden product, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen, de volgende informatie digitaal naar de consument:
  1. Het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  2. Het e-mailadres van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  3. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  4. De informatie betreffende garanties en bestaande service na de aankoop;
  5. De in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt voor de uitvoering van de overeenkomst;
  6. De prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, indien van toepassing de kosten van aflevering, de wijze van betaling, de wijze van aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten;
  8. Indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.


Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar de consument is tot opgave van zijn reden(en) verplicht.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde die niet de vervoerder is.
 3. Indien sprake is van meerdere zendingen, gaat de bedenktijd in op het moment dat de consument de laatste zending heeft ontvangen.


Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag vasthouden en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is enkel aansprakelijk voor waardevermindering van het product die is het gevolgd is van een manier van omgang met het product die verder gaan dan toegestaan in lid 1.


Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en de kosten daarvan

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere dubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, doch in ieder geval binnen veertien dagen vanaf de dag volgens op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij het product aan de ondernemer.
 3. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en, indien redelijkerwijze mogelijk, in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. De bewijslast en het risico voor de juiste en tijdige uitoefening va het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De kosten die gepaard gaan met de terugzending van het product komen voor rekening van de consument.
 6. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle verdere aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.


Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Indien de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch uiterlijk binnen veertien dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. De ondernemer mag wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. Bij terugbetaling gebruikt de ondernemer hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met of verzoekt om een andere methode. Er zijn voor de consument geen kosten verbonden aan de terugbetaling.
 4. Indien de consument ervoor heeft gekozen om een duurdere methode van levering te gebruiken dan de goedkoopste standaardlevering, dan hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voort de duurdere methode niet terug te betalen aan de consument.


Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de volgende producten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen indien de ondernemer dit duidelijk en tijdig voor het sluiten van de overeenkomst heeft vermeld:

 1. Producten waarvan de prijs is gebonden aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zicht binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Producten die door de ondernemer tot zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 3. Producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 4. Producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 5. Producten die snel kunnen bederven of verouderen;
 6. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.


Artikel 11 – De prijs

 1. De prijzen van de aangeboden producten worden niet verhoogd gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur, met uitzondering van prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van he4t eerste lid kan de ondernemer producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed heeft, aanbieden met variabele prijzen. Indien hiervan sprake is wordt dit bij het product vermeld.
 3. De genoemde prijzen bij het product zijn inclusief btw.
 4. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten in der ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.


Artikel 12 – Naleving overeenkomst en garantie

 1. De ondernemer zorgt ervoor dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de specificaties zoals vermeld bij het aanbod, aan de normale eisen van deugdelijkheid en aan de op de datum van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen, dan wel overheidsvoorschriften.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument kan doen gelden op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen vier weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.


Artikel 13 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen van bestellingen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat door de consument aan de ondernemer kenbaar is gemaakt. Gekozen kan worden voor aflevering op een PostNL-locatie.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is geschreven, voert de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed en uiterlijk binnen dertig dagen uit, tenzij de consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. In het geval dat de bezorging vertraging oploopt, of in het geval dat een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, wordt de consument hierover geïnformeerd. Dit gebeurt binnen dertig dagen nadat de bestelling door de consument geplaatst is. In dit geval heeft de consument het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden en daarbij bestaat er eventueel recht op een schadevergoeding. Onder spoedige levering verstaat De Biersalon het volgende: indien de consument op werkdagen voor 16:00 uur een bestelling plaatst, dan vindt de bestelling de volgende dag plaatst. Indien een bestelling na 16:00 uur of op een niet-werkdag geplaatst wordt, dan vindt verzending op de eerst volgende werkdag plaats.
 4. Indien er in navolging op het voorgaande lid sprake is van ontbinding, zorgt de ondernemer ervoor dat de consument het betaalde bedrag terugbetaald krijgt.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van bestelde producten berust bij de ondernemer, totdat de producten bezorgd zijn aan de consument of aan een vooraf aangewezen derde, indien deze aan de ondernemer bekend is gemaakt.


Artikel 14 – Duurtransacties

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan, te allen tijde opzeggen. Hierbij dienen de daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste een maand in acht genomen worden.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegeven, te allen tijde tegen het einde van de overeengekomen duur opzeggen. Hierbij dienen de daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste een maand in acht genomen worden.


Artikel 15 – Betalingen

 1. Voor zover niet anders overeengekomen is, dient het door de consument verschuldigde bedrag te worden voldaan binnen zeven dagen nadat de bedenktermijn is ingegaan, dan wel binnen veertien dagen na het sluiten van de overeenkomst, indien er geen sprake is van een bedenktermijn. Wanneer er sprake is van een overeenkomst in verband met het verlenen van een dienst, vangt de bedenktermijn aan op de dag volgend op de dag dat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument is verplicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld en uit eigen beweging aan de ondernemer te melden.
 3. Indien sprake is van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen, rekening houdens met de wettelijke verplichtingen.


Artikel 16 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een klachtenprocedure die voldoende bekend is gemaakt en gaat bij de behandeling van eventuele klachten uit van deze klachtenprocedure.
 2. Klachten die de consument heeft over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen een redelijke termijn van veertien dagen nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk ingediend worden bij de consument.
 3. De klachten die bij de ondernemer worden ingediend dienen binnen een redelijke termijn van veertien dagen beantwoord te worden door de ondernemer, gerekend vanaf de datum dat de klacht ontvangen is. Mocht voorzien worden dat de klacht een langere verwerkingstijd nodig heeft, dan wordt binnen de termijn van veertien dagen een ontvangstbevestiging verzonden door de ondernemer, alsmede een indicatie van wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord zal ontvangen,
 4. Er ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling, indien een klacht niet binnen een redelijke termijn van veertien dagen dan we binnen maximaal drie maanden na het indienen van de klacht, in onderling overleg opgelost kan worden.


Artikel 17 – Geschillen

 1. Uitsluitend het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument, waarop dezer algemene voorwaarden betrekking hebben.


Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Indien sprake is van aanvullende bepalingen of van bepalingen die van deze algemene voorwaarden afwijken, dan mag dit niet ten nadele van de consument. Deze aanvullende of afwijkende bepalingen worden op zodanige wijze vastgelegd, dat deze door de consument opgeslagen kunnen worden.


Artikel 19 – Minimale leeftijd

 1. De minimumleeftijd voor het bezoeken van de website, dan wel voor het doen van aankopen op de website, is achttien jaar. Indien niet voldaan is aan het leeftijdsvereiste, zal de bestelling niet afgeleverd worden. Indien de bestelling niet geleverd kon worden vanwege het niet voldoen aan het leeftijdsvereiste, zullen de annuleringskosten ter hoogte van € 10,00 in rekening worden gebracht.